Sans titre


Osmanlý ABD'yi Vergiye Baðlamýþtý
 
ABD tarihinde kendi dilinde olmayan tek uluslararasý antlaþma, Türkçe. Ve ABD'nin tarihinde vergi vermeyi kabul ettiði tek ülke de Osmanlý Ýmparatorluðu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yýllardan 1783, yani bundan tam 223 yýl öncesinde. O günün Avrupa standartlarýna göre her ne kadar mütevazý da olsa, yeni bir denizci devlet olan ABD, denizlerde de yelken vurmaya ve sancak gezdirmeye baþlýyor.

Bu tarihen sadece 2 yýl kadar sonra, 25 Temmuz 1785'te, bu yeni sancaðý taþýyan bir gemi, Atlantik Okyanusu'nda Cezayir sahillerinde Cadiz açýklarýnda Osmanlý gemileri tarafýndan ele geçiriliyor.

Ýþkembeyi kübradan sallamýyorum. Geminin adý saný, her þeyi belli: Boston Limaný'na kayýtlý. Kaptaný Ýsaak Stevens adlý bir denizci. Adý da az ve öz: Maria.

Bugünkü Amerikalýlar'ýn atalarý da olaylardan pek ders almýyor olmalýlar ki, ayný sancaðý taþýyan ikinci bir gemi daha Osmanlý'nýn eline düþüyor. Philadelphia Limaný'na baðlý, Kaptan O'Brien komutasýndaki Dauphin de Osmanlý gemilerine teslim olmak zorunda kalýyor.

Durun hele, dahasý da var... 1793 yýlýnýn Ekim ve Kasým aylarýnda, 11 Amerikan gemisi daha Osmanlý donanmasýnýn muhtelif gemilerine havlu atarak teslim oluyor.

ABD Kongresi, 27 Mart 1794 tarihinde, Osmanlý Deniz Kuvvetleri'ne karþý koyabilecek güçte savaþ gemileri inþa edilmesi için Baþkan George Washington'a 700 bin altýn harcama yetkisi veriyor.

Dile kolay... Tehdit Osmanlý... Ve bugünün süper gücü ABD, bu tehdit karþýsýnda donanmasýnýn temellerini oluþturuyor. 5 Eylül 1795 tarihinde, ABD, Osmanlý ile bir antlaþma yapmayý kabul ediyor. Bu anlaþmaya göre Cezayir'deki esirlerin iadesi ve gerek Atlantik Okyanusu ve gerekse Akdeniz'de ABD sancaðý taþýyan gemilere dokunulmamasý karþýlýðýnda bir sefere mahsus 642 bin altýn ve yýlda 12 bin Osmanlý altýný (216 bin Dolar) ödemeyi kabul ediyor.

Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluþan antlaþmaya, Baþkan George Washington ve Cezayir Beylerbeyi Hasan Dayý imza koyuyorlar. Böylece ABD yýllýk vergiye baðlanmýþ oluyor. Bu, ABD'nin iki yüz yýlý aþkýn bir süre için yabancý bir dille imzalanan tek anlaþma olduðu gibi, yabancý bir devlete vergi ödenmesi kabul edilmiþ olan tek Amerikan belgesi.

Yabancý dilde tek antlaþma

Dahasý, ABD tarihinde kendi dilinde olmayan tek uluslararasý antlaþma, Türkçe. Ve ABD'nin tarihinde vergi vermeyi kabul ettiði tek ülke de Osmanlý Ýmparatorluðu.

Ýþin hoþ tarafý, ABD Baþkaný George Wasington, Osmanlý Padiþahý tarafýndan muhatap olarak kabul edilmiyor ve antlaþma, Cezayir Beylerbeyi tarafýndan imzalanýyor.

Ýnanmayanlar olabilir. Kolayý var - Yale Üniversitesi tarafýndan yayýnlanan Türkçe Antlaþma'nýn Ýngilizce örneði için aþaðýdaki adrese týklamalarý yeter:
 
 


http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/barbary/bar1795t 
×