Sans titre


Fotoðraflarla Ermenilerin Gerçekleþtirdiði Türk Katliamý
ÝÞTE SÖZDE SOYKIRIMLARININ ASILSIZ OLDUÐUNUN KENDÝ YAPTIKLARIYLA KANITLARIHýnçak Gönüllü çetelerinden biri olan Hamazasp.


Ermeni Hýnçak alayý sekizinci bölük birinci takým kumandalarý askerleri ve kýzýlhaç heyeti.


Van ayaklanmasý sýrasýnda Taþnak çetesine ait bir grup Ermeni.

Trabzon'da Ermeniler'den ele geçirilen silahlar.


Trabzon'da Ermenilerden toplanan silahlardan bir kýsmý.
Sivas iline baðlý Merzifon kazasýnda ele geçirilen Ermeni çetecilere ait silah ve bombalar.

Bursa vilayetine baðlý Çengiler köyünde yakalanan Ermeni çeteciler, onlara ait bir top, ateþli silahlar ve askeri üniformalar.


Malatya merkezde Ermeniler'den alýnan silahlarýn bir kýsmý.


Ordudan hava deðiþikliði için terhis edilen ve 23 Temmuz 1915 de Diyarbakýr'ýn Lice kazasýna baðlý Kum ve Çom köyleri civarýnda elleri ayaklarý baðlanarak Ermeni komitecileri tarafýndan þehid edilen askerler.


Diyarbakýr'ýn Þark nahiyesine baðlý Hýzýr Ýlyas köyü Mersani deresi (23 Temmuz 1915). Hono ismindeki ermeninin baþýnda bulunduðu çete tarafýndan hançer ve kurþunla þehit edilen erkek, kadýn ve çocuklar.


Silvan civarýnda, Beþnik ermeni köyüne Van ve Tolorya'dan gelip, Doryan Dano ve kardeþlerinin baþýnda bulunduðu Ermeni çeteleri tarafýndan 11 Haziran 1915 tarihinde Þeytankaya mevkiinde þehit edilen milis subayý Hamid Efendi komutasýnda bulunan erzak kafilesi, jandarmasý ve subaylarý.Van'ýn Rus ordusu tarafýndan iþgali için isyan eden Ermeniler, Osmanlý askerlerine karþý siperlerde savaþýrken.


Balta ile Katliam: Ýzmit'in Kollar köyünden Ermeniler tarafýndan balta ile katledilen müslümanlardan bir kýsmýnýn olaydan sonra çekilen fotoðrafý; 1- Boþnak Malik 2- Abdulmecid oðlu Ali 3- Ali oðlu Seyid (14 yaþýnda) 4- Ömer oðlu Abdulgani 5- Abdulgani oðlu Mecid 6- Abdullah oðlu Hüseyin 7- Bekir oðlu Yusuf 8- Osman oðlu Ýsmail


Tercan, Mamahatun'da, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarýný kaybedmiþ kadýn ve çocuklar.


Erzurum'da, boðularak öldürülmüþ Türk çocuklarý.Katledilmiþ Türk erkekleri.


Ermeniler tarafýndan katledilmiþ Türk kadýn ve çocuklarý.Ermeniler tarafýndan burunlarý kesilmiþ, býyýklarý yolunmuþ ve karýnlarý yakýlmýþ Türkler.


Subatan Köyü'nde, Ermeniler tarafýndan öldürülen kadýn ve çocuklar.


25 Nisan 1918'de, Subatan'da Ermeniler tarafýndan öldürülen Türk çocuklar, kadýnlar ve karýnlarý deþilerek bebekleri çýkarýlan anneler


Ermeniler tarafýndan baþý taþla ezilmiþ bir Türk.Erzincan Odabaþý'da, Ermeniler tarafýndan katledilen Müþtak Efendi'nin ailesi.Erzincan'da, Ermeniler tarafýndan tecavüz edilerek kafasý parçalananan bir Türk kadýný.


Bayburt'da, zalimce katledilen Türk çocuklarý ve imamlar.Ermeniler tarafýndan propaganda mahiyetinde basýlan bu kartpostallar, Anadolu'daki müslüman Türkler'i katleden çete reisleridir


Türkiye'ye karþý yayýnlanan Ermeni broþürlerinden biri: Bu broþüre göre Türkler, 1.5 milyon Ermeni'yi katletmiþ!... Ne yazýk ki Batý dünyasý Ermenilerin bu yalanlarýna inanmaya devam ediyor...


Rus devletinin savaþta cesaret gösteren ermenilere verdiði, üstünde "Tanrý Ermenileri korusun" yazýlý madalya.Ankara Esenboða Havaalaný'nda yaptýðý saldýrý sonucu 9 Kiþinin Ölmesi ve 82 kiþinin yaralanmasýna neden olan ASALA militaný Levon Ekmekçiyan.15 Temmuz 1983 Tarihinde Orly Havaalanýnda Meydana Gelen Cinayetin Baþsorumlusu ve ASALA'nýn elebaþlarýndan Varujian Garabedian.1915'te Ermeniler Tarafýndan Katledilen Müslümanlar Anýsýna Dikilen Anýt. Van

Ermenilerin yaptýðý katliamlarýn adýna yapýlmýþ anýt. (Iðdýr)
Ermeniler tarafýndan 1915 yýlýnda öldürülen 52 Türk'ün atýldýðý su kuyusunun kazýlmadan önceki durumu- Hakmehmet Köyü

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden kazý ekibi, Atatürk Araþtýrma Merkezi Üyeleri ve Basýn Mensuplarý kuyu baþýnda.


Katliam gününden tek tanýk. Hacý Abbas GÜNEÞAtatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptýðý kazý sonucu çýkarýlan Türkler'e ait kalýntýlar.Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptýðý kazý sonucu çýkarýlan Türkler'e ait kalýntýlar.Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptýðý kazý sonucu çýkarýlan Türkler'e ait kalýntýlar.


ARKADAÞLARIN ÝNANIN DAHA ONLARCA FOTOÐRAF DAHA VAR SAKIN OLA TARÝHÝ DEÐÝÞTÝRMELERÝNE ÝZÝN VERMEYÝN TÜRK GENÇLÝÐÝ OLARAK BU KONUYA ÝLGÝSÝZ KALMAYIN

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site