Sans titre

Tür: ABD
Admin tarafýndan gönderildi: 21.03.2007 günü, 16:45:41

Bugün PKK'ya destek veren, onu yok etmek için silahlý mücadeleye karþý çýkan ve “sabredin!” diyen, Irak'ýn kuzeyinde bir Kürt Devleti kuran, ülkemizdeki Kürt ayrýlýkçýlara siyasal destek veren ABD, 1919'da da karþýmýzda imiþ de haberimiz yok!..

Bakýnýz, o tarihte ABD Baþkaný olan Wilson, gitmiþ Paris'te oturmuþ; yanýna Fransa Baþbakaný Klemenso, Ýngiltere Baþbakaný Loyd Corc ve Yunanistan Baþbakaný Venizelos'u almýþ, Türkiye'yi paylaþmak için “emirler” veriyor.

Bizlere de yýllarca “tek düþman” olarak Avrupa gösterildi. Oysa o Avrupalý ülkelere emirleri veren ABD Baþkaný Wilson.. Türkiye'yi dörde bölen haritayý yapan da ABD Baþkaný Wilson. (Hepsi son kitabýmda belgeleriyle yer alýyor.)
“Kimse söylemiyor, bari ben söyleyeyim” biçimindeki sözler artýk moda oldu!..
Önce Orhan Pamuk, bir süre sonra da Kenan Evren bu cümleleri kullandý. Kullandý ama, ardýndan gelen açýklamalar ya Türk Milleti'ne hakaret içeren ya da aldatýlmýþlýk duygusu veren ifadeler idi.

Benim söyleyeceðim öyle olmayacak. Tam tersine, bugüne kadar “unutturulmaya” çalýþýlan ve dikkatleri üzerinden uzaklaþtýrmaya yönelik önemli bir gerçek olacak.

MÝLLÝ MÜCADELE'DE “DÜÞMAN ÜLKELER”..

Bizler bugüne kadar, Kurtuluþ Savaþý denince aklýmýza hiç ABD'yi getirmedik. Ya da, aklýmýza getirtmediler!..

Tekrar düþünelim bakalým, “Kurtuluþ Mücadelesi” deyince aklýmýza hangi “düþman ülkeler” geliyor?..

Baþta Yunanistan, sonra Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya..

Çoðunluðumuz sanýyor ve öyle biliyor ki, ülkemizi iþgal eden ve paylaþmaya gelen ülkeler bunlar..

Oysa, “Kurtuluþ Savaþý'nda ana düþman ABD” dersek, “hadi caným” der misiniz?..

Böyle diyen ve düþünenler olsa dahi, þuna artýk kimse itiraz etmiyor:

“ABD, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ anlaþmasý olan Lozan'ý resmen tanýmadý!..”

Bugün, ülkemizi bölen yeni sýnýrlar çizmesinin ardýnda da bu yatýyor..
Biz yalnýzca, yukarýda sayýlan ülkelere karþý kurtuluþ mücadelesi verdiysek ve ortada ABD yoksa, ABD niçin Lozan'ý tanýmýyor?..

1919'DA DA AVRUPA'YA EMÝR VEREN ABD..

Þu anda 100 bin adet sýnýrýna dayanan “Ýþgal ve Direniþ” adlý kitabýmý yazarken, karþýma ABD çýktý.

Bugün PKK'ya destek veren, onu yok etmek için silahlý mücadeleye karþý çýkan ve “sabredin!” diyen, Irak'ýn kuzeyinde bir Kürt Devleti kuran, ülkemizdeki Kürt ayrýlýkçýlara siyasal destek veren ABD, 1919'da da karþýmýzda imiþ de haberimiz yok!..

Bakýnýz, o tarihte ABD Baþkaný olan Wilson, gitmiþ Paris'te oturmuþ; yanýna Fransa Baþbakaný Klemenso, Ýngiltere Baþbakaný Loyd Corc ve Yunanistan Baþbakaný Venizelos'u almýþ, Türkiye'yi paylaþmak için “emirler” veriyor.

Bizlere de yýllarca “tek düþman” olarak Avrupa gösterildi. Oysa o Avrupalý ülkelere emirleri veren ABD Baþkaný Wilson.. Türkiye'yi dörde bölen haritayý yapan da ABD Baþkaný Wilson. (Hepsi son kitabýmda belgeleriyle yer alýyor.)

ABD Baþkaný,

“Ýstanbul bir Türk kenti deðildir”

diyor;

“Ýstanbul Boðazý ve çevresini ABD mandasýna almalýyýz”

diyor;

“Boðazlara ve Ýstanbul'a Amerikan askeri yerleþtireceðiz”

diyor;

“Yunanistan Baþbakanýna söyledim”

diyor..

Yine ayný tarihte, “Türkler'i medenileþtirmek!” için ülkemize 100 bin Amerikan askeri göndermeyi planlýyor.. (Bugün Irak'a yaptýklarýný bize yapacakmýþ da Mustafa Kemal'i aþamamýþ!..)

AKP Hükümeti'nin ve bazýlarýnýn(!) çok istediði 1 Mart Tezkeresi geçseydi, Türkiye'ye 62 bin 500 askerini yerleþtirecekti.

Nasýl hiç birbirine benzemiyor deðil mi!!..

ÝÞTE BEN SÖYLEDÝM!..

“Kimse söylemiyor, bari ben söyleyeyim” diye baþlamýþtým. Ýþte söyledim!..

Kurtuluþ Savaþýyla ilgili böyle önemli bir bilgi bugüne kadar milletten niçin gizlendi acaba?..

20 günde 3. baskýsýyla 100 bin adedin üzerine çýkan “Ýþgal ve Direniþ” adlý kitabýmý okuyan pek çok tarih öðretmeni bile telefonla bu gerçeði yeni öðrendiðini söylüyor.

Peki bunu gören, okuyan, en küçük magazin dedikodusunu kaçýrmayan ve 5 kamera ile izleyen televizyon habercileri, gazeteler bu gerçeði niçin vurgulamýyor dersiniz?

Gazetelerin kitap ekleri bu gerçeði niçin yazmýyor?..

Ýþte ben söyledim ve yazdým..

Bakalým baþkalarý neler söyleyecek ve yazacak?.. Söyleyecek ve yazacaklar mý?..