Cocuk yetistirirken 13 altin kural

 

----- ÇOCUK YETÝÞTÝRÝRKEN 13 ALTIN KURAL......!!!!!!!!!

Ýngiltere'nin Londra þehrindeki "Guy's Hospital" hastanesinde çocuk psikiyatrisi servisinde yatmakta olan Kevin Hickey (15) adlý bir çocuk doktorlara göre anne ve babasýnýn kendisini eðitememeleri sonucu bunalým geçirerek hastaneye düþmüþtü. Yapýlan zeka ve kültür testleri Kevin 'in aslýnda son derece aklý baþýnda bir çocuk olduðunu ortaya koyuyordu. Kevin bir gün hasta yataðýnda kaðýdý kalemi eline aldý, kendi durumunu anne ve babasýný düþünerek anne ve babalara hitaben 13 altýn öðüt yazdý.
Küçük Kevin 'in yazdýðý bu öðütler þimdi Ýngiltere'de doktorlarýn bir numaralý rehberi.

1- Beni þýmartmayýn. Her istediðim þeyi elde edemeyeceðimi biliyorum. Sadece sizi deniyorum.

2- Bana tatlý-sert davranmaktan çekinmeyin. Bunu tercih ederim.Benim daha güvenli hissetmemi saðlar.

3- Benim kötü huylar edinmemi engelleyin. Bunlarýn erkenden ortaya çýkarýlmasýnda ve önlenmesinde size güveniyorum.

4- Benim yanlýþlarýmý baþkalarýnýn önünde söylemeyin. Benimle yalnýz konuþursanýz söylediklerinizi daha iyi anlarým.

5- Sizden nefret ettiðimi söylediðimde üzülmeyin. Aslýnda sizden deðil beni engelleme gücünüzden nefret ediyorum.

6- Herhangi birþeyin sonucunda beni kurtarmayýn. Bazen acý veren bu yolla öðrenirim.


7- Benim küçük hastalýklarýmý büyütmeyin. Bunlarý yenecek güçteyim.

8- Düþüncesizce yerine getiremeyeceðiniz þeyleri yapacaðýnýza söz vermeyin. Bu sözler yerine getirilmediðinde çok kýrýldýðýmý unutmayýn.

9- Kendimi istediðim kadar iyi anlatamadýðýmý unutmayýn. Bunun için ara sýra yanlýþlarým çýkar.

10- Dürüstlüðümü fazla zorlamayýn. Kolayca korkup yalan söyleyebilirim.

11- Tutarsýz olmayýn. Benim kafamý iyice karýþtýrýr ve size olan güvenimi sarsar.

12- Benden özür dilemeyecek kadar gururlu olmayýn. Bazen içten bir özür beni size çok yakýnlaþtýrabilir.

13- Unutmayýn ki büyümek için sizin çok ve anlayýþlý sevginize muhtacým, ama bunu size söylemem gerekmez deðilmi....!!!!

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×