Siyonizm Nedir?


ISRAIL DOSYASI [AYRINTILI]GÝRÝÞ: SÝYONÝZM


Alýntý:SÝYONÝZM NEDÝR ?Siyonizm,Kudüsteki Siyon Tepesinin adýndan gelir.Yahudi halkýnýn Filistin'e dönme umudu,yahudi düþüncesinin sürekli bir yönüdür;bu düþünce Mesih'in geri gelme düþüncesinden ayrýlmaz.(Bilmeyenler için söyleyelim.Yahudilerde Mesih inancý çok önemlidir.Mesih'in gelme amacý,dünyada bir yahudi devleti kurmaktýr.Hatta Ýsrail kurulduðu zaman yahudi gazeteleri "Mesih'in Ayak Sesleri" baþlýðýný atmýþlardýr.)Burada "Siyonizm Nedir" sorusunun cevabýný kýsaca yazdýk.Peki ama bu fikir neden ve kim tarafýndan ortaya atýldý?

SÝYONÝZM KÝM TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILDISiyonizm 19.yy sonlarýnda Avusturyalý gazeteci Theodor Herzl(1860-1904) tarafýndan ortaya atýldý.Ama ortaya atýlmakla kalmadý,yahudi camiasý tarafýndan kabul gördü.Herzl'in 1896 yýlýnda yazdýðý kitabý Der Judenstaat(Yahudi Devleti) ve 1897 yýlýnda yazdýðý,Die Welt(Dünya) gazetesi,1897 yýlýnda Basel'de toplanan 1.Dünya Siyonist kongresi'nde savunulan düþüncelerin kaynaðý oldu.Herzl için siyonizm'in babasý desek,herhalde yanlýþ bir þey söylemiþ olmayýz.

Peki siyonizm aslýnda Theodor Herzl tarafýndan mý ortaya çýkarýldý?Bu düþüncenin bir geçmiþi yok muydu?

SÝYONÝZM NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTIYahudiler MS. 71 yy.da Romalýlar tarafýndan yurtlarýndan çýkarýldýlar.Ve bu yüzden Kudüse dönme hayaliyle yaþadýlar.XIX.yy'daki "uluslarýn uyanýþý" yahudi ulusçuluðunun canlanmasý için elveriþli koþullardan biriydi;1881'den sonra,Rusya'daki yahudi kýrýmýnýn artmasý bunu hýzlandýrdý.Ama Siyonizm'in asýl amacý bunla sýnýrlý kalmayacak.

Siyonizm'in gerçek amacý,dünyayý ele geçirmektir.Bu onlar için deðiþtirilmiþ Tevratýn bir emridir.SÝYONÝZM VE ÜSTÜN IRK ÝNANCI"Siz Allah'ýn,Rabbin oðullarýsýnýz.

Çünkü sen,Allah'ýn,Rabbe mukaddes

bir kavimsin ve Rab üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak,

kendine has bir kavim olmak üzere,

seni seçti."

(Tevrat,Tesniye Bölümü,14/2)"Ve Allah'ýn Rabbin sana teslim edeceði bütün kavimleri bitireceksin,

gözün onlara acýmayacak."

(Tevrat,Tesniye Bölümü,7/16)


Ayetlerde görüldüðü gibi Yahudiler kendilerini Allah'ýn oðlu ve diðer insanlardan üstün görüyor.

DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ TEVRATHahamlar,kendi görüþleri doðrultusunda tahrif ettikleri Tevrat'a,

Yahudilerin sahip olduklarý üstün ýrk

inancýný da eklemiþtir.Yahudiler üstün ýrk inancýna önceden de sahiptiler.

Kabbala(Yahudi geleneklerinin ve ideolojisinin yer aldýðý kitap),üstün ýrk inancý üstüne kurulmuþtu.

Fakat Tevrat,insanlarýn eþitliðini söylüyordu.Hahamlar ise Tevrat'ý deðiþtirip,içine üstün ýrk inancýný yerleþtirmiþlerdir.Yahudiler Allah'ýn seçtiði ve üstün kýldýðý bir kavimdir ve yeryüzü onlara aittir.Oysaki diðer insanlar ise onlara göre hayvandýr.

Bu sapkýn inanýþ Tevrat,Talmut ve Kabbalada vardýr.

ÜSTÜN IRK ÝNANCINI BÝR DE KENDÝ AÐIZLARINDAN DÝNLEYELÝMBaþka bir kaynakta Yahudilerin aðzýndan kendi üstün ýrk fikirleri."Tanrý tüm evreni dört temel ayýrým yani,mineral,bitki,hayvan ve insan üzerine kurmuþsa da,aslýnda beþinci bir türün var olduðu yazýlmýþtýr.Bu da Am Ýsrael,yani Yahudilerdir.O'nun dördüncü türden,konuþanlar topluluðu insanlardan ayýran mesafe,

insaný hayvandan ayýran mesafeden daha az deðildir."

(Rav Yoel Kahn,"La cinquieme dimension" Rencontres Habad no.25,1989,sf.15)Yahudilerin bitmek bilmez kibirlerinin nereden geldiðini kendi gözlerimizle görmüþ olduk.VAAT EDÝLMÝÞ TOPRAKLAR VE DÜNYA KRALLIÐI

"O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük

kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksýnýz.Ayak tabanlarýnýzýn bastýðý her yer sizin olacak.Sýnýrýnýz çölden Lübnan'dan ýrmaktan,Fýrat ýrmaðýndan garp denizine kadar olacaktýr.Önünüzde kimse duramayacak,Allah'ýnýz Rab size söylediði gibi dehþetinizi ve korkunuzu ayak basacaðýnýz bütün diyar üzerine koyacaktýr."

(Tevrat,Tesniye Bölümü,12/25)


Sýnýrlarý bile belli deðiþtirilmiþ Tevrat'ýn ayetlerinde.

KRALLIÐIN SINIRLARIHahamlar Tevrat'a sapkýn üstün ýrk inançlarýný eklerken,bu ýrkýn yaþayacaðý topraklara sýnýrlarýný çizmeyi de unutmamýþlardýr.Tevrat'a göre Allah,Yahudilere Kenan diyarýný vaat etmiþtir.Yahudi dünya gerçekleþmeden önce,bu topraklarda sadece Yahudilerin yaþadýðý bir devlet kuracaklarýdýr.Bu devlet büyük dünya krallýðýnýn merkezi ve idare yeri olacaktýr.

Ýþlerini inanarak yapan Yahudiler tüm dünya için tehlikedir.

KRALLIÐIN SINIRLARINI BÝR DE KENDÝ AÐIZLARINDAN DÝNLEYELÝMTheodor Herzl(1887)"Kuzey sýnýrlarýmýz Kapadokya'daki daðlara kadar dayanýr.Güneyde de Süveyþ Kanalý'na .Sloganýmýz,David ve Solomon'un Filistin'i olacaktýr."

David Ben Gurion(1948)

"Filistin'in bugünkü haritasý Ýngiliz manda yönetimi tarafýndan çizilmiþtir.Yahudi halkýnýn,gençlerimizin ve yetiþkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir iþ daha vardýr.Nil'den Fýrat'a kadar."

Sýnýrlarý bizim vatanýmýzdan da geçiyor.Dikkatli olmalýyýz.Vatanýmýz her an iþgal tehdidi altýndadýr.
Dosya-1: Almanya'daki Nazilerin iç yüzü ve Hitler-Yahudi iliþkileri, Ýsrail'in kuruluþu
Alýntý:HÝTLERFilistin'de 20.yy baþlarýnda,bir Yahudi Devleti kurmak isteyen Siyonist önderlerin karþýsýnda önemli bir engel vardý.Bu engel,Yahudilerin Filistin topraklarýna göç etmeye ikna edilememesiydi.Vaatedilmiþ Topraklar'da,tüm dünyayý hakimiyeti altýna alacak bir Yahudi Ýmparatorluðu kurmak için diðer ülkelerde daðýnýk vaziyette bulunan Yahudilerin tek bir devletin çatýsý altýnda toplamak gerekiyordu.Aksi taktirde kurulmasý planlanan Ýsrail Devleti'nin sembolik olmak dýþýnda hiçbir anlamý kalmayacaktý.Siyonistler tarafýndan yapýlan sayýsýz çaðrýlara raðmen,özellikle Almanya,Fransa,Amerika gibi ülkelerde yaþayan Yahudiler,bu ülkelerin zenginliklerini sömürerek elde ettikleri yüksek yaþam düzeyini býrakýp Ýsrail topraklarýna göç etmek istemiyorlardý.Onca teþvike raðmen,Yahudi nüfusu Filistin topraklarýnda artmýyordu,aksine Yahudiler evlerin dönüyordu.Bunu engellemek için bir þeyler yapmak gerekiyordu.Yapýlan iþ þuydu: Hitleri baþa getirmek.Böylece Yahudilerin Filistin topraklarýna gelmeleri saðlanacaktý.NAZÝ ALMANYASINDA YAHUDÝ BASIN ÝMPARATORLUÐU

II.Dünya Savaþý öncesinde,Hitler Nasyonel Sosyalist partisini iktidara getirmesinde,Alman basýný tekeline almýþ Yahudi yayýn kuruluþlarý çok büyük rol oynamýþlardýr.Yahudi basýn monopoli,halký Almanya'da yaygýnlaþtýrmak istedikleri ýrkçý nasyonel-sosyalist ideoloji doðrultusunda yönlendirip bu ülkeyi en büyük savaþýn ateþleyicisi konumuna sokmuþtur.Bu büyük Yahudi basýn-yayýn kuruluþlarýndan bazýlarý þunlardýr:·Ullstein (ailesi) Yayýnevi: Berliner Illustrirte,BZ am Mittag,Berliner Morgenpost,Berliner Zeitung,Vossiche Zeitung,Deutsche Allgemenie Zeitung,Dame,Baumwelt,Verkehrstechnik,Herteren Fridolin,Grune Post isimli gazetelin sahibi.·Mosse (ailesi) Yayýnevi: Berliner Morgenzeitung,Berliner Tageblatt,Berliner Volk-Zeitung,8-Uhr Abendolatt,Annocen-Expedition,Rudolf-Mosse-Code.Mosse Hitler için dev kampanyalar düzenlemiþti.·Hugenberg Yayýnevi:Ýnternational Haber Acentasý,Telegraphen-Union Telgraf Birliði,Allgemeine Anzeigengelellschaft ,Natuum Darlehens AG,Vera Verlagsanstalt GmbH,Berliner Lokalanzeiger,Die Woche.

Kaynaklar;"Deutschland ohne Juden","Der Führer","Konrad Heiden sf.343".HUGENBERG FÝLM ÞÝRKETÝ

Universal-Film AG (UFA): Kurucularý ,Yahudi Hugenberg,Ruhr Bölgesi Sanayicileri ve Yahudi Emil Georg von Strauss.

Yahudiler II.Dünya Savaþý öncesi Film þirketleri aracýlýðýyla savaþý teþvik edici filmler göstererek halký kýþkýrtmýþ,Hitler ve Nasyonal-Sosyalist Parti'nin ateþli propagandalarýný yapmýþlardýr.Propagandanýn baþarýyla yürütülmesinde en büyük pay prodüksyon fabrikalarýna,atölyelereve çok sayýda sinema salonuna sahip olan Hugenberg Film Þirketi'ne aittir.Alman Nasyonel Sosyalist Parti'nin yöneticisi ve fikir babasý olan Alfred Hugenberg ayný zamanda bir dönem Hitler'in ekonomi bakanlýðýný da yapmýþtýr.

Bu Yahudi basýný ilk günden beri Hitleri destelemiþtir.Peki neden?...YAHUDÝ SOYKIRIMIDaha önce Tevrat'ta Ýsrail devleti sýnýrlarýnýn neresi olduðunu yazmýþtýk. Bu olayý Siyonistler dava edinmiþ ve bu uðurda her þeyi yapmayý göze almýþlardýr.Siyonistlerin gözü öylesine kararmýþtý ki,kendi kardeþleri bile katletmeyi göze almýþlardý.Artýk kesin olan bir þey var;Nazi Almanya'sýný Yahudiler ortaya çýkarmýþ,lideri olan Adolf Hitleri de bizzat kendileri beslemiþtir.Hitler baþlý baþýna bir Yahudi senaryosudur.

YAHUDÝLERÝ ZORLA EVE GÖTÜRME PLANIÝlk Ýsrail Baþbakaný David ben Gurion,göreve geldiði ilk andan itibaren Ýsrail'e göçü gerçekleþtirmek için her türlü yolu denemiþti."Ana babalarý,çocuklarýný buraya getirmeye çaðýrýyoruz.Yardým etmeyecek olurlarsa,gençliði Ýsrail'e biz getireceðiz;ancak umarým ki buna gerek kalmaz."Siyonist liderlerin tavrý apaçýk ortadaydý.

AÝLE ÝÇÝ HESAPLAÞMASonuç olarak: Siyonistler Yahudileri Filistin topraklarýna getirebilmek için Hitler'i baþa getirdiler.Baþa gelen Hitler sadece ve sadece Yahudilere hizmet için vardý ve hizmetini de en iyi þekilde yerine getirebilmek için canla baþla çalýþtý.Soykýrým Hitler aracýlýðýyla yapýlýyordu ve yapan da Yahudilerden baþkasý deðildi.Hitler Yahudilere hizmet eden bir köpekti.Hitler,Yahudilerin Filistin topraklarýna dönmeleri için kullanýlan bir köpekti.SÝLAHLARI KÝM SATTI? [IMG]http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMin6Hk5EhYMAdSujzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12a9as8g5/EXP=1146056826/**http://www.volkspflege-ehrenzeichen.de/KruppGustav.jpg[/IMG]Yahudiler yalnýzca ekonomilerini finanse ettikleri ülkelerin siyasetlerini kontrol altýna alýp savaþa sürüklemek suretiyle deðil, ayný zamanda doðrudan silah üretimini tekellerinde tutarak da savaþlara gerekli zemini hazýrlamýþlardýr.Son yüzyýlda en meþhur dev silah üreticileri Almanya'da KRUPP,ABD'de ise BARUCH.Krupp ailesi,Almanya'yý silahlandýrarak II.Dünya Savaþý'nýn patlak vermesinde büyük rolü oynayan Yahudi silah üreticisidir.(Gustav Krupp Hitler ile birlikte)

Krupp,Hitler'in iktidara getirilmesi için diðer Yahudi sanayicilerle birlikte en büyük gayreti gösterenlerden biridir.Hitler'in istediði zaman yararlanabileceði özel bir harcama fonu kurulmasýna ön ayak olmuþtur. Krupp,Hitler'in seçim kampanyasýna finansal destek saðlamýþ ve Hitler'in iktidara gelmesinden sonra da hükümetin ekonomik danýþmaný olarak göreve baþlamýþtýr.Hitler'in iktidara geldiði 1933'ten,savaþýn sona erdiði 1946 senesine kadar Krupp net karýný %433 oranýnda arttýrmýþtýr.

Ülkeyi savaþa sürüklerken bile ceplerini düþünüyorlar.

KRUPP VE BARUCH

[IMG]http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiP7KE5EzyMAXHCjzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=1323e2imh/EXP=1146059387/**http://www.foothilltech.org/11th-grade-action-based-project/bernard-baruch.jpg[/IMG]

Almanya'da ki Yahudi sermayeli silah þirketi Krupp'un yaný sýra,Amerika'da da diðer bir Yahudi kapitalist,dünya silah sanayisinin en büyük üretimini elinde tutan Bernard Baruch de Hitlere finansal kaynak saðlamýþtýr.20.yy'ýn en büyük silah tüccarlarýndan olan Baruch da,diðer bütün meslektaþlarý gibi Yahudiydi. Baruch 1914'te ABD'deki 246 silah fabrikasýndan 243'ünün sahibi olmak gibi bir rekoru elinde tutmaktaydý.O yýllarda I.Dünya Savaþý esnasýnda ABD Savaþ Endüstrisi Baþkanlýðý yapmýþ,ayný zamanda birçok Avrupa ülkesinin silahlanmasýnda önemli katkýlarda bulunmuþtur.Hitlere de büyük destek vermiþtir.Hitler'in seçim kampanyasýna oldukça büyük finansal kaynak ayýrmýþtýr.Savaþ zamanýnda da Hitlere büyük kaynak aktarmýþtýr.Ayný zamanda Atom Bombasý'nýn üretiminden patlatýlmasýna kadar tüm aþamalarýný idare ve finanse etmiþtir.Ek olarak,Yahudi devletinin kurulmasýnda da büyük rol oynamýþ ancak Yahudi devletinin kurulmasýnýn nihai hedef deðil,amaçlarýnýn yalnýzca ilk kýsmýydý.

Silah satan Yahudiler neden kardeþlerinin ölmelerini istesin ki!!!HÝTLER'Ý KÝM FÝNANSE ETTÝ

"Yahudiler bana mücadelemde önemli katkýlarda bulundular.Hareketimizde çok sayýda Yahudi'nin mali desteðini gördüm.Daha o zamandan kuvvet ve baþarýnýn ne yönden geleceðini biliyorlardý."(Adolf Hitler)

Hitler'e Mali Destek Saðlayan Yahudi Bankalar·Deutsche Bank:Alman savaþ ekonomisini yönlendirmiþtir.Hitler'i finanse etmeleri yönünde hemen hemen bütün þirketlere baský uygulamýþtýr.·Dresdener Bank:Sahibi Eugen Gutmann.Ayný zamanda barut üreticisi Lois Hagen,Loewe ve Krupp silah fabrikalarýný finanse etmiþtir.·Darmstaetter Bank:Sahibi Abraham Oppenheim,Bþk.Jakop Goldschmith

·Bleichroeder Banka Kurucusu Samuel Bleichroeder,sahibi Bleichroeder ailesi.

·Speyer Bank: Sahibi Speyer ailesi.

·Mendelsshon Bank: Sahibi Mendelssohn ailesi.II.Dünya Savaþýndan önce Alman Endüstri Komitesi ve Ticaret Odasý Baþkanlýðý yapmýþtýr.Alman savaþ endüstrisi ve kimya sanayini finanse etmiþtir.

·Warburg Bank: Sahibi Warburg ailesi.Alam savaþ endüstrisini finanse etmiþtir.Almanya'yý dýþ dünya ile baðlantýda tutan bir Yahudi bankasýdýr. I.Dünya Savaþýndan sonra Almanya için diðer devletlerden kredi temin etmiþtir.

·Arnhold Bank: Sahibi Arnold ailesi.Alman Silah sanayisini ve savaþ endüstrisini finanse etmiþtir.Bamag,AEG,Agfa,Dresdner Bank,Ludwig Loewe Ag ve daha birçok Alman silah ve mühimmat fabrikalarýnýn ortak ve finansörlerinden idi.

·Disconto-Geselischaft: Kurucusu Solmssen ailesi.Sahibi Hitler'in en büyük finansörlerinden Georg Solmssen'dir.Georg Solmssen Hitler döneminde Alman bankacýlýðýnýn merkez organizasyon baþkanýydý.Gemi inþaatý,donanma ve aðýr savaþ sanayi,petrol endüstri,telekomüninikasyon alanlarýnda yatýrýmlar yapmýþtýr.

·BHG Berliner Hendelsgesellschaft: Sahibi Carl Furstenberg,savaþ sanayini finanse etmiþtir.Tamamý Yahudilere ait olan Ruhr Bölgesi endüstrisini desteklemiþtir.

·Schaafhausensch Bankveerein: 1.Dünya Savaþý'nda Siegfired Samuel yöneticiydi,II.Dünya Savaþý'nda ise Gutmann yöneticiydi.Loewe Konsorsiyumu'na katýlýp,Loewe Silah Fabrikalarý'ný finanse etmiþtir.Tamamý Yahudilerin tekelinde olan Ruhr Bölgesi'ndeki savaþ endüstrilerini finanse etmiþtir.

·Nationalbank für Deutschland: Sahibi Gutmann,savaþ sýrasýnda elektirik endüstrisini finanse etmiþtir.Bir baþka Yahudi bankasý olan Darmstaedter Bank ile birleþmiþtir.

·Commerz und Privat Bank: Yöneticisi Curt Sobernheim,Alman savaþ ekonomisini desteklemek amacýyla iç ve dýþ ticari kuruluþlarýyla iliþki kurma görevini üstlenmiþtir.

·Berg und Metallbank: Sahibi Dr.Willhelm Merton,savaþ sanayinin hammadde kaynaklarýný finanse etmiþtir.

·M.A.V Rothschild & Söhne: Sahibi Rothschild ailsei.Her alanda savaþý finanse etmiþtir.

Kimya Sanayi'nde Ki Üç Dev Yahudi Kuruluþu·Bayer:Hitler'in savaþ propagandasýný üstlenmiþtir.

·IG-Farben:Krupp ile beraber Auschwitz kamplarýndaki tutuklularý fabrikalarýnda ölesiye çalýþtýrdýktan ve tutuklularý çalýþmayacak hale getirdikten sonra öldürmüþlerdir.

·Agfa:IG-Farben þirketine baðlýdýr.Bu þirkette Hitler'i büyük ölçüde finanse etmiþtir.

Hammadde Kaynaklarýnýn Sahipleri De Yahudidir·Deutsche Erdöl:Sahibi Jakob Goldschmidt,yöneticisi Arthur Solomonsohn.

·Deutsche Petroleum AG:Sahibi Deutsch Bank

·Blumenstein-Konzern:Sahibi Blumenstein ailesi.Savaþta 10 Milyon Mark'lýk kum torbasý üretmiþtir.

·Deutsche Eisenhandel AG:Sahibi Leo Lusty,demir üretmiþtir.

·Vereinigte Stahlwerke:Çelik sanayi.

·Beer Sondheimer & Co:Metal üretmiþtir.

·M.1.Caro & Sohn:Demir üretimi.

·Phoenix AG:Madencilik.

Silah Fabrikalarý Ve Savaþ Malzemeleri Üreten Yahudi Þirketler·Krupp Silah Fabrikalarý:Sahibi Krupp ailesidir.

·Loewe Silah Fabrikalarý:Sahibi Loewe ailesidir.

·Mauser Silah Fabrikalarý:Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull.

·Deutsche Silah Ve Mühimmat Fabrikasý:Sahibi Isidor Loewe.

·Stahlwaren und Walfen Fabrikasý:Sahibi Alexander Coppel.

·Alman-Atlantik Telgraf Þirketi:Sahibi Loewe ailesi.

·Hannesmannröhren-werke AG:Yöneticisi George von Siemens.

·Aron Hirsch & Sohn:Kaçak silah üreticisi.

·Hirsch Kupfer und Messindwerke AG:Sahibi Sigmund Hirsch.

·Solingen Mühimmat:Sahibi Alexander Coppel.

·Köln-Rottweiler Barut Fabrikasý:Sahibi Louis Hagen.

·Rheinische-Westfalische Barut Fabrikasý:Sahibi Louis Hagen.

·AEG:Kurucusu Emil Rathenaus,askeri alanda kullanýlan her aracýn motorunu AEG üretmiþtir.

·Siemens:Tamamen silah sanayi için çalýþmýþtýr.Sahibi Siemens ailesidir.

·Lufthansa:Nazi Almanya'sý hava kuvvetlerini oluþturmuþtur.Kaynaklar;"Deutsscland ohne Juden Eine Bilanz","Jews in the German Economy","Das Dritte Reich","1939-1945 in Deutschland Fotografierte Zeitgeschichte".EMÝL MAURÝCE

Nazi Partisinin ilk üyelerinden olan Maurice ayný zaman da Hitlerin yakýn arkadaþýydý da.Maurice'nin kariyeri de parlaktý.SA'nýn ilk lideriydi ve SS'in kurucularý arasýnda yer alýyordu. Hitler ilk üye,Maurice de ikinci üyesiydi.

Daha sonra Himmler tarafýndan Yahudi olduðu fark edildi.Himmler Maurice'nin SS lerden atýlmasý için görüþmeler yaptý ama HitlerMaurice'nin SS lerin ilk üyesi olmasýdýndan dolayý bunu asla onaylamadý.Yararlandýðýmýz kaynak.

REÝNHARD HEYDRÝCHNazi Almanya'sýnda Gestapo denilen önemli bir gizli servis vardý. Bu gizli servis,halký gizlice denetler yönetime karþý olanlarýn hayatlarýna son verirdi.

Bu servisi Reinhard Heydrich kurmuþtur.Ýlginç olan þu ki,Heydrich bir Yahudi aileye mensuptur. "Nurembergs Kanunlarý"na göre de, Yahudilik þöyle tanýmlanýr: Eðer ailende bir Yahudi varsa,sen deYahudisin.Daha ilginci de þu;Heydrich'in Yahudi olduðunu Hitler ve Himmler de dahil olmak üzere,bütün önemli Nazi liderleri biliyordu.PFEFFER VON SALOMONÝsminden de anlaþýlacaðý gibi Salomon (Yahudi Ýsmi) da bir Yahudidir. Uzunca bir süre SA lara liderlerlik yapmýþ olan Salomon, Nasyonal Parti içinde de önemli bir þahsiyetti.

Artýk rahatlýkla söyleyebiliriz ki, Hitler sadece Yahudilere hizmet için baþa geldi.En olmayacak yerde,SS lerin için de Yahudilere rastlýyoruz.Üstelik yönetici pozisyonunda.Sizce bütün bunlar rastlantý mý?

Hitler sadece Siyonizme hizmet etmiþtir.


Ýþin özü, Ýsrail devletinin kurulmasý ve "vaad edilmiþ topraklar"ýn gerçekleþtirilmesi için, Avrupa'daki zengin Yahudilerin filistin'e göç etmesi gerekmekteydi. Fanatik Yahudiler tarafýndan Hitler gibi bir canavar yaratýldý ve almanya'nýn baþýna getirildi. Zenginliði býrakýp Filistin'e gidip Ýsrail devletini kurmak istemeyen Yahudileri bir þekilde zorlamak gerekmekteydi.

* * * * *Dosya-2: Bazý Yahudiler (ÇOK ÞAÞIRACAÐINIZA GARANTÝ VERÝRÝM)
Alýntý:KÜRT YAHUDÝSÝ BARZANÝAlýntý:Barzani ailesinin yahudi olduðu ve birçok haham çýkardýðý ortaya çýktý.Kendisi de bir Kürt Yahudisi olan UCLA öðretim üyesi Prof. Yona Sabar, yazdýðý kitapta bu iddialarý doðruladý. Tarihçi Ahmet Uçar da, Osmanlý arþivlerinde, Sallum Barzani adlý bir hahamýn önce Selanik'e, arkasýndan da Kudüs'e sürgün edildiðine dair bir belge yayýmladý. Bilindiði gibi, Molla Mustafa Barzani ile oðlu Mesut Barzani, Ýsrail'le kurduðu iyi iliþkilerle tanýnýyor ve Ýsrail öteden beri Irak Kürtleri'nin baðýmsýzlýðýný destekliyor.Hürriyet Gazetesinin haberine göre Barzani bir yahudi.

PROF.YONA SABAR1982 yýlýnda Yale Üniversitesi tarafýndan yayýmlanan ‘‘The Folk Literature of the Kurdistani Jews: An Anthology (Kürdistan Yahudilerinin Halk Edebiyatý: Antoloji) baþlýklý kitap, baþlangýçta sýradan bir antropolojik çalýþma muamelesi gördü. Kendisi de bir Kürt Yahudisi olan ve Los Angeles'teki Californiya Üniversitesi'nde (UCLA) görev yapan Prof. Yona Sabar tarafýndan kaleme alýnan kitap, büyük çoðunluðu Kuzey Irak'ta yaþayan Kürt Yahudileri'nin hayatýna ýþýk tutuyordu.

Yýllar önce açýklanmýþ ama kimsenin haberi yok.

ATASI %100 YAHUDÝProf. Yona Sabar, Yahudi Barzani ailesinin kurucusunun 16. yüzyýlda yaþayan Haham Samuel Barzani olduðunu belirterek, ailenin sonraki yüzyýllarda Musul, Kerkük ve Erbil yöresinde etkili olduðunu söyledi. Ancak, Barzani ismini taþýyan herkesi Kürt Yahudisi olarak görmenin doðru olmadýðýný savunan Prof. Yona Sabar, Barzan doðumlularýn bu isimle çaðrýldýðýný söyledi.Ancak, tarihçi Ahmet Uçar, Osmanlý arþivlerinde bölgede bir tek Barzani ailesi bulunduðuna dair kayýtlarýn yer aldýðýný hatýrlatarak, günümüz Barzanileri'nin atalarýnýn Yahudi olduðundan þüphe duyulamayacaðýný ifade etti.Bu bilgiler ýþýðýnda,Barzani'nin atasýnýn %100 yahudi olduðunu görüyoruz.KUZEY IRAK'DA ÝKÝNCÝ ÝSRAÝL KURULUYOR

CIA operasyonu sonucunda Kuzey Irak'tan alýnarak önce Guam'a,sonra da ABD'ye götürülen 5.000 civarýndaki Yahudi Kürt,ABD'nin operasyon için düðmeye basmasýyla birlikte Suriye üzerinden Kuzey Irak'a dönmeye baþladý.

ABD'de bulunduklarý yýllar içinde,Washington yönetimi tarafýndan eðitilen Yahudi Kürtler,ABD'nin yardýmýyla bölgeden kaçtýktan bir süre sonra çeþitli branþlarda eðitime alýndýlar.Özellikle kamu yönetimi ve idari iþleyiþ konusunda eðitim gören Yahudi Kürtler'e kaymakamlýktan,tapu,maliye ve elektrik idaresine kadar,idari iþleyiþin her konusunda bilgi verildi.Kamu yönetimi konusunda özel eðitimli Yahudi Kürtlerin Kuzey Irak'a dönmesi,savaþ sonrasý bölgenin Baðdat'tan baðýmsýz ya da otonom bir bölge olma yönünde atýlan adýmlara iliþkin kaygýlarý güçlendiriyor.

Aslýnda resim her þeyi anlatmýyor mu?SUÝKASTE KURBAN GÝDEN GENERALLERÝMÝZ

Ýsrail,her ne kadar PKK terör örgütüne destek verse de,Türkiye'yi PKK terör örgütüne karþý sert ve radikal adýmlar atmaya teþvik ediyordu.Sonuçta,ABD ve Ýsrail'in vaatlerine kanan Türkiye,Kuzey Irak'ta "Çekiç Güç" operasyonuna baþladý.Ankara nasýl bir provokasyonun içine çekildiðinianlamasa da,bazý üst düzey Türk askeri yetkilileri ,sularýn bulanmaya baþladýðýný,Ýsrail'in kendi planlarýný gerçekleþtirebilmek için Türkiye'yi bir araç olarak kullandýðýný görüyorlardý. Korgeneral Hulusi Sayýn ve Korgeneral Ýbrahim Selen,bunlarý açýkça dile getiriyorlardý.

ABD oyunlarýný anlayanlar bir bir öldürülüyorlar.

EÞREF BÝTLÝS

Orgeneral Eþref Bitlis de gerçekleri dile getirdi.Ancak muammalý bir uçak kazasýnda hayatýný kaybetti.Eþref Bitlis'in en çok güvendiði insanlardan birisi olan Jandarma Binbaþý Cem Ersever ve yakýn arkadaþý Yüzbaþý

Mustafa Deniz de bir süre sonra öldüler.(ALLAH rahmet eylesin)

Eþref Bitlis Kimdir? Kýsaca öz geçmiþ için týklayýn.

BAHTÝYAR AYDIN

Daha sonra da,Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn da Ýsrail'in oyunlarýndan söz etmeye baþladý.Fakat Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn da uzun yaþayamadý. Lice'de Kanas marka profesyonel suikast tüfeði ile açýlan ateþ sonucu yaþamýný yitirdi.(ALLAH rahmet eylesin)

Yapýlanlar ortada.Hepsine ALLAH'tan rahmet diliyoruz.
Dosya-3: ABD ve Ýsrail
Alýntý:AMERÝKA'NIN KURULUÞU

20.yy'da dünya güç dengelerinin deðiþmesiyle,Yahudilerin bir numaralý silahý Amerika olmuþtur.Hemen her ülkede örgütlenmiþ olmalarýna raðmen,bu yüzyýlda Yahudilerin göz bebeði artýk ABD'dir.Amerika,ilk günlerden beri Yahudilerin ilgi alanýna girmiþtir.Zengin doðal kaynaklara ve yeni imkanlara sahip olmasý sebebiyle Yahudiler,bu ülke üzerinde ýsrarla durarak,büyük yatýrýmlar yapmýþ ve daha kuruluþ safhasýnda ülkeyi Yahudi kontrolü altýna almýþlardýr.


Daha ilk yýllarda Yahudiler gözünü dikmiþti.

AMERÝKA'YI KURAN 3 ADAMAmerika Birleþik Devletlerini kuran üç kiþinin Chicago'daki dev anýtý.Ortada ABD'nin ilk baþkaný George Washington,solunda Yahudi banker Robert Morris ve saðýnda yine Yahudi olan Haim Solomon.Amerika ihtilali ,bu iki Yahudi'nin yaptýðý büyük para yardýmlarýyla geçekleþtirildi.Amerika,daha ilk kurulduðu yýldan itibaren sürekli bir Yahudi ve Mason hakimiyeti altýnda kaldý.
Baþtan beri Yahudi kontrolünde olan bir ülke.


1 DOLAR'IN SIRRI1 dolar'ýn ön yüzünde yazan "FEDERAL RESERVE NOTE" yazýsý,federal rezerv'in senedi anlamýna gelmektedir.Yani,altýn veya gümüþ olarak karþýlýðý olmayan "sanal kaðýt" anlamýna gelir.

1 dolar'ýn arka yüzünde yazan "IN GOD WE TRUST" yazýsý,güvendikleri tanrýnýn para olduðu anlamýna gelir.

1 dolarýn arkasýnda,12 katlý piramit ve bir de göz vardýr.12 kat Yakup'un 12 oðlunu yani 12 Ýsrail boyunu ,piramit'in tepesinde ki ýþýklý göz ise "Her þeyi gören göz" yani Yehova anlamýna gelmektedir.Bu 12 oðul ve Yakup'u temsil eder.13, Kabalistik ebcet hesabýna göre de, sevginin birliði,Ýsrail'Ýn birliði anlamýna gelmektedir.Ancak 12 katlý piramit ile göz arasý açýktýr.Bunun anlamý da,hedefledikleri "Tek Dünya Devleti"ni kuramadýklarýndan kaynaklanýr.


Ayrýca piramit'in üst kýsmýnda yazan "ANNUIT COEPTIS" yazýsýný görmekteyiz.Bu yazý,baþladýðýn iþi bitirmek anlamýna gelmektedir.Bu da gene Tevrat kaynaklýdýr."Kudüs'ten baþlayan yýlan,zaferle zincirini tamamlayýp yine Kudüs'e dönecektir."

Piramidin alt kýsmýnda yazan "NOVIS ORDO SECLORUM" yazýsýný görmekteyiz.Bu da,çaðlarýn yeni düzeni,yeni dünya düzeni ve tek dünya devleti anlamýna gelmektedir.

Piramidin altýnda ki rakamlar (MDCCLXXVI) 1776 tarihini gösterir.Bu tarih de Illüminati 'nin kuruluþ tarihidir.Ýlluminati "Aydýnlanmýþlar" anlamýndadýr ve Efendiler denilen süper zenginlerin yönettiði bir dünya komplosudur. 1772 yýlýnda Wilhelm-Bader Kongresinde, masonlar Ýlluminati ile birleþtiklerinden,bu tarih masonlar için de önemlidir.

Kartal'ýn aðzýnda ki "E PLURIBUS UNUM" yazýsý da,birçoklarý arasýnda bir tane demektir ki,Tevrat'ta kullanýlan seçilmiþlik,tanrýoðlu ayrýcýlýðýnýn simgelenmesidir. Kartalýn gövdesinde ki 7 dikey çizgi, "Kutsal Þamdaný" ve 7 kiliseyi (Efes, Ýzmir,Bergama,Akhisar,Salihli, Alaþehir ve Pamukkale) simgeler.Amaçlarýný yüz yýl önce,gözümüze sokarcasýna paralarýna kazýmýþlar.11 EYLÜL YALANI

Sabah 8.38.Amerikan Airlines Flight 77. 80 ton aðýrlýðýnda bir Boing 757 Pentagona çarptý. Ama gerçekte bir Boing 757 asla bulunamadý.


ÇARPMADAN KISA SÜRE SONRA

ÇARPMADAN KISA SÜRE SONRAPencereler bile kýrýlmamýþ.

ÇARPMADAN KISA SÜRE SONRASizce bu delikten Boing 757 geçebilir mi?


Ýlk tanýmlamalar;çarpan cisim bir füze ya da Boing 757 den küçük bir uçak deniliyordu. (Comments on the Pentagon Strike,Cassiopaea)

O uçak 8 ya da 12 kiþilik olabilir,daha büyük olamaz ancak Pentagona gidiyordu ve sanki inmeye çalýþýrcasýna alçaktan uçuyordu. (Washington Post,Petterson)

Onu gördüm...Küçük bir uçaktý ve sadece iki motoru vardý... güneyden geliyordu ve alçaktan uçuyordu. (Don Wright)

PEKÝ UÇAK NEREDE

Uçak kazalarý enkaz býrakýr.Ama Pentagonda bir uçak enkazý bulunamadý.Karmaþýk þeyler var.Eðer belli bir açýyla yoldan geldiðini tanýmlýyorsa neden binanýn dýþýnda kanatlarý yok? Demek istediðim, o kadar alçak bir noktaya çarptýysa kanatlarý binanýn dýþýnda kalmalý. Hadi kanatlarý geçtim, kuyruðu nerede?(Reporter, DoD Pentagon News Briefing)

Aslýnda bakarsanýz E çemberine bir uçak çarptýðýný kanýtlayan herhengi bir delilimiz yok.(Lee Evey, Pentagon Onarým Müdürü)

Ayý zamanda yerde iz de býrakýr.Ama Pentagonun önünde en ufak bir iz yok.Bazý görgü tanýklarý uçaðýn önce Pentagonun bahçesine düþtüðünü ve daha sonra kayarak binaya çarptýðýný söylüyor.(CBS News)

YOKSA ÇARPAN ÞEY FÜZE MÝYDÝ?

Beynim bunun gerçekten bir uçak olduðunu çözümleyemiyor. Çünkü sadece küçük bir delik var. Ne kanatlar, ne kuyruk. Hiçbir þey. (Steva DeChiaro)Çok yüksek ve çok hýzlý bir sesti. Uçak olamaz, ama belki bir füzeydi. (Lon Rains, Space News Editörü)Ortalýk birbirine girmiþti. Alevler ve dumanlar vardý ama ben ikinci bir patlama duydum. Eminim. (Kirk Milburn)Füze sesi duyduk. Kesinlikle füzeydi. (Tom Seibert, Pentagon Çalýþaný)Bundan eminim çarpan þey kesinlikle füzeydi. (Michael DiPaula, Pentagon Çalýþaný)Bir bomba patladý. Kokusundan tanýdým. Patlayýcýlarý biliyorum, çünkü uzmanlýk alaným. (Don Perkal)


Dosya-4: Uður MUMCU'ya suikast
Alýntý:

UÐUR MUMCU CÝNAYETÝ

PKK ve Ýsrail arasýndaki iliþki her zaman var olmuþtur ve bazý insanlar bunu zaman zaman dile getirmiþtir. Bu olay elbette ki Ýsrail'in iþine gelmez çünkü Türkiye ile arasý bozulur ki Türkiye de Ýsrail'in önemli bir müttefikidir. Bu yüzden de Ýsrail bu olayý dile getiren insanlarý ortadan kaldýrmaya çalýþmýþtýr. Bu olayý dile getiren
Eþref Bitlis ve Bahtiyar Aydýnda suikast'e kurban gitmiþtir. Uður Mumcu da bu olaya deðinenler arasýnda. Yazdýðý son yazýda Ýsrail ve PKK arasýnda ki iliþkiyi cesur bir þekilde dile getirmiþti ve 24 Ocak 1993 tarihinde iþyerine gitmek üzere bindiði arabasýna Mossad tarafýndan bomba konularak ne yazýk ki öldürülmüþtür. Suçu ülkücülere atmaya çalýþtýlar ve baþardýlar da. Bu sayede hem Ýsrail aradan sýyrýldý hem de sað-sol kardeþ kavgasýný daha da körüklemeye baþarmýþtý.UÐUR MUMCU'NUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN YAZI'MOSSAD ve BARZANÝ'24 Ocak 1993 tarihinde

iþyerine gitmek üzere bindiði arabasýna mossad tarafýndan bomba konularak havaya uçurulan gazeteci-yazar Uður Mumcu’nun ölümüne sebep olan yazýsý:* * *MOSSAD ve BarzaniOrtadoðu’nun karanlýk bir kuyu olduðu her gün biraz daha anlaþýlýyor.

Kanýtlanan son iliþki MOSSAD-Barzani iliþkisidir.

MOSSAD, Ýsrail’in gizli istihbarat örgütüdür.

Bu örgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile iliþkileri olduðu söylense daha önce kim inanýrdý?Barzani’nin CIA ile iliþkisi artýk belgelendi.

Kimse bu iliþkiye, “Hayýr olmadý” diyemiyor.

CIA-Barzani iliþkileri biliniyordu da MOSSAD-Barzani iliþkileri bilinmiyordu.

MOSSAD’ýn Barzani ile iliþkileri Londra ve Sydney’de yayýnlanan “Israel’s Secret Wars-A History of Israel’s Intelligence Services” adlý kitapta sergileniyor.

Kitap, Ýngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yýlýndan bu yana Tel-Aviv muhabirliðini yapan Ian Black ve Washington’daki Brooking Enstitüsü‘nde çalýþan öðretim üyesi Benny Morris tarafýndan yazýlmýþ.

Kitapta MOSSAD-Barzani iliþkileri, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý ve MOSSAD yazýþmalarýna dayanýlarak açýklanýyor.

Önsözde, kitabýn yayýndan önce Ýsrail ordu yetkilileri tarafýndan da incelendiði yazýlýyor.* * *Kitapta 1967 Arap-Ýsrail Savaþý’ndan sonra, MOSSAD’ýn Kürtlerle iliþki kurduðu (sh.327), Mýsýrlý ünlü gazeteci Hasan el-Heykel’in Ýsrailli subaylarýn Kürtler aracýlýðýyla Irak’tan radyo baðlantýlarý kurduðunu 1971 yýlýnda açýkladýðý anlatýlýyor.1969 yýlý Mart ayýnda Kerkük petrollerine yapýlan saldýrýnýn da Ýsrail tarafýndan yapýldýðý açýklanýyor. 1972 yýlýnda imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaþmasý’ndan sonra Ýran Þahý ABD Baþkaný Nixon ile gizli görüþme yapýyor; bu gizli görüþmeden sonra CIA tarafýndan “Kürdistan Demokratik Partisi”ne üç yýl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor.Barzani’nin Irak rejimine karþý ayaklandýðý yýllarda, ABD-Ýsrail-Ýran üçlüsü bu ayaklanmayý destekliyor. Barzani-ABD iliþkileri, ABD Dýþiþleri eski bakaný Henry Kissinger eliyle yürütülüyor.MOSSAD-Barzani iliþkileri de Ýsrail’in Tahran’daki askeri ateþesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD Ajaný) aracýlýðý ile gerçekleþiyor.Nimrodi’nin üstlendiði görev ilginç:

Nimrodi Sovyet silahlarýnýn Barzani’nin eline geçmesinde rol oynuyor. (sh. 328-329)

Kitapta, MOSSAD’dan Kürtler’e 50 milyon dolar para verildiði, ABD kaynaklarýna dayanarak açýklanýyor. (sh.328)* * *70’li yýllardaki bu iliþkiler bugü