Ünlü markaların anlamları?

XEROX 

Eski yunancada xer kuru anlamýna geliyor. Xerox un kurucusu o zamanlardaki ýslak kopyalama tekniginden farklarýný ortaya koymak için boyle bir isim bulmuþ. (Chestor Carlson)
Dört Stanford üniversitesi ogrencisi tarafýndan gelistirilen Sun microsystems Stanford Universty Network kelimelerinin baþ harflerini kullanmýþlardýr.

ORACLE

Larry Ellison ve Bob Oats CIA için bir proje üzerinde çalýþýyorlardý. Projenin kod adý Oracle idi.

SONY
Latince de sonus ses anlamýna geliyordu. Ayrýca Sonny Amerikalýlarca parlak çocuk anlamýnda argo bir kelime olarak kullanýlýyordu.

MOTOROLA

Paul Galvin ilk kez arabalar için radyolar uretmeye baþladýðýnda bu ismi buldu. O zamanlar radyo üreten büyük bir firma vardý. Bu firmanýn adý ise Victrola idi!

YAHOO

Yahoo nun kurucularý Jarry Yang ve DAvid Filo okuduklarý bir kitaptaki karatere benzetiyorlardý kendilerini. Jonathan Swift'in Gulliver'in Maceralarý adlý kitabýnda; iðrenç bir dýþ görünüþe sahip küçük bir insan vardý. Bi kiþinin adý ise Yahoo idi.

 

ADOBE

Kurucusu John Warnock'un evinin arkasýnda akan küçük ýrmaktan geliyor. Adobe.

 


HP (Helwet Packard)

Bill Hewlett ve Dave Packard 'ýn soyadlarýnýn çaprazlanmasýndan geliyor. Hewlett Packard ya da Packard Hewlett olacak diye anlaþmýþlar þirketi kurmadan önce.

MICROSOFT
Bill Gates amcamýz MICROcomputer SOFTware kelimelirnedn türetmiþ. Baþlangýçta þirketin resmi adý Micro-soft imiþ. Daha sonra tire kaldýrýlmýþ.

INTEL
Bob Noyce ve Gorden Moore ( kurucular ) en baþta Moore Noyce koyacaklarmýþ firmanýn ismini. Ancak kayýt ettirmek için baþvurduklarnýda bu ismin daha önce bir oteller zinciri tarafýndan alýnmýþ olduðunu görmüþler. Daha sonra INTegrated ELectronics kelimelerinden türetmiþler.

APPLE
Enteresan ama þirketin kurucusu Steve Jobs'un en sevdiði meyve olmasý münasebetiyle bu isim verilmiþ. Önce þirket kurulduktan sonra üç ay düzgün bir isim bulamamýþ. En sonunda ortaklarýný saat 5 e kadar daha iyi bir isim bulamamalarý halinde þirketin adýný Apple Computers olarak belirleyeceði yönünde tehdit etmiþ. Sonuç...

GOOGLE
Google, "googol" sözcüðünün üzerinde oynanýlmasýyla ortaya çýkmýþtýr. Edward Kasner adýndaki Amerikalý matematikçinin yeðeni Milton Sorotta tarafýndan üretilmiþ olan "googol" sözcüðü 1 ve onun ardýndan 100 sýfýrýn gelmesiyle oluþan rakamý belirten matematiksel bir terimdir. Google'ýn bu terimi kullanmasý, þirketin web'deki ve dünyadaki bilgi selini organize etme misyonunu yansýtýr.

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site